Konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie IV” pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Szelejewo Drugie, 2 XII 2021

Stowarzyszenie Demeter-Polska wraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zorganizował czwartą – w zamierzeniu coroczną – konferencję dotyczącą tematyki pasów kwietnych. Partnerami byli: Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, Gmina Piaski, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Fundacja „Kwietna” i firma „Łąki kwietne”. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a patronami medialnymi były: portal „Bez Pługa” oraz miesięcznik Farmer Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odpowiedzialnym za organizację konferencji był dr hab. Paweł Sienkiewicz, a ze Stowarzyszenia Demeter-Polska – jej prezes, mgr inż. Paweł Bietkowski MBA.

Wprowadzanie pasów kwietnych to uznane w kilku krajach Europy narzędzie podnoszenia poziomu różnorodności biologicznej agrocenoz, a tym samym wzmacniania mechanizmów kontroli biologicznej szkodników upraw. Celem konferencji tegorocznej, tak jak w ubiegłym roku zorganizowanej on line było upowszechnianie wiedzy o stosowaniu pasów kwietnych w Europie oraz rozpoczęcie dyskusji nad ekonomiczną stroną tego zabiegu agrotechnicznego

Materiały konferencyjne do pobrania:

Program Konferencji

Streszczenia referatów

Prezentacje

prezentacja Barbara Możaryn

prezentacja dr hab. Wawrzyniec Czubak   + cz.2

Wystąpienia prelegentów i referaty:

1. Oficjalne rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości (aspekty techniczne konferencji)

Mgr inż. Paweł BIETKOWSKI – Prezes Stowarzyszenia „Demeter Polska”; współorganizator

Prof. dr hab. Anna KRYSZAK – Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (WROiB UPP)

LINK

2. Przegląd światowej literatury dotyczącej ekonomicznych aspektów związanych z pasami kwietnymi

Dr hab. Krzysztof KUJAWA – Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

LINK

3. Ekonomiczne aspekty pasów kwietnych w rolnictwie

Prof. UPP dr hab. Wawrzyniec CZUBAK – Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LINK

4. Wystąpienie gościa specjalnego:

BIODIVERSITY AND FARMING – NATURE AS OUR FRIEND OR OUR ENEMY? Różnorodność biologiczna i rolnictwo – przyroda naszym przyjacielem czy wrogiem? Dr Stephen VENN – Helsinki University / Uniwersytet Łódzki

LINK

5. Projektowana interwencja „Wieloletnie pasy kwietne” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”Barbara Możaryn główny specjalista, Wydział Działań Rolnośrodowiskowych Departament Klimatu i Środowiska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LINK

 

6. Dobry rolnik. Dlaczego to co przez to rozumiemy ma kluczowe znaczenie w ochronie przyrody?

LINK

Dr inż. Stanisław ŚWITEK, Prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ – WROiB UPP

LINK