Uprawa roślin rolniczych

Rośliny, oprócz właściwego stanowiska, wymagają wystarczającej ilości światła i ciepła. Warunkiem prawidłowego rozwoju liści, kwiatów oraz owoców jest żywa gleba, umożliwiająca prawidłowy rozwój korzeni.

Odpowiednie stanowisko ma większe znaczenie dla zdrowotności roślin niż pojedyncze zabiegi uprawowe. Ważny jest również dobór odpowiednich gatunków i odmian. Jednostronne oddziaływanie poszczególnych roślin uprawnych można zrównoważyć w ramach płodozmianu dostosowanego do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych.

Budowanie trwałej żyzności gleby wymaga uwzględnienia w płodozmianie wystarczającego udziału roślin motylkowatych (bobowatych), najlepiej wieloletnich, a także roślin o dużej masie liści.

„Nawozić znaczy ożywiać glebę”. Właściwe zastosowanie preparatów biodynamicznych ma kluczowe znaczenie w każdym planie nawozowym.

Ważnym celem zabiegów uprawowych jest intensyfikacja procesów biologicznych w glebie.

 

Nasiona i materiał rozmnożeniowy

Jakość wewnętrzna nasion oraz ich cechy zewnętrzne wpływają na odporność roślin, na potencjał plonotwórczy i na ich jakość żywieniową. W miarę możliwości stosuje się naturalnie zapylane odmiany roślin, reprodukowane w rolnictwie biodynamicznym.

Nasiona oraz sadzeniaki ziemniaków nie mogą być traktowane chemicznie, również w okresie przechowywania. Napromieniowanie promieniami jonizującymi jest zabronione.

Odmiany mieszańcowe zbóż, z wyjątkiem kukurydzy, są wykluczone.

W gospodarstwach Demeter nie mogą być rozmnażane ani wysiewane nasiona odmian modyfikowanych genetycznie, nie wolno również stosować i reprodukować nasion oraz materiału roślinnego wytworzonego przy użyciu nowych technik hodowli roślin.

 

Nawożenie

Ożywianie gleby, utrzymywanie oraz zwiększanie jej żyzności są podstawowymi celami metody biodynamicznej. Największe znaczenie, oprócz metod uprawy gleby oraz struktury zasiewów, ma staranne zagospodarowanie zaszczepionych preparatami biodynamicznymi nawozów, pochodzących od zwierząt gospodarskich, w szczególności krów.

Maksymalna ilość azotu, jaka może zostać dostarczona w nawozach organicznych, nie może przekroczyć ilości wytwarzanej przez 1,4 sztuki obornikowej/ha.

Gospodarstwa ogrodnicze po weryfikacji bilansu azotowego mogą zastosować nawożenie w ilości do 170 kg N/ha.

Jeżeli nawozy organiczne produkowane w gospodarstwie oraz inne zabiegi uprawowe służące ożywieniu gleby nie wystarczają do pokrycia potrzeb pokarmowych roślin, można dokupować nawozy organiczne. Ich wykaz znajduje się w załączniku 4 do Standardów produkcji rolniczej Demeter.

Ilość zakupionego azotu w postaci nawozów organicznych nie może przekroczyć ilości wytwarzanej przez 0,5 sztuki obornikowej/ha.

Dozwolone jest również stosowanie mączek skalnych, w tym fosforytowych oraz podłoży ogrodniczych.

Syntetyczne nawozy azotowe, saletra chilijska, łatwo rozpuszczalne w wodzie nawozy fosforowe, jak również czyste sole potasowe oraz sole potasowe z zawartością chloru większą niż 3%, są surowo zabronione.

Nie wolno również stosować kompostu z fekaliów i ze śmieci oraz nawozów zwierzęcych z produkcji intensywnej, a także od zwierząt karmionych paszami modyfikowanymi genetycznie.

Odczyn gleby należy utrzymywać na optymalnym poziomie. W razie potrzeby przeprowadza się wapnowanie.

 

Pielęgnacja i ochrona roślin

Celem różnorodnych działań biodynamicznych, stosowanych na obszarze całego gospodarstwa, jest osiągnięcie wysokiej odporności roślin uprawnych na choroby grzybowe i bakteryjne oraz uszkodzenia powodowane przez owady. Zalicza się do nich także działania związane z kształtowaniem krajobrazu. Jeżeli okażą się one niewystarczające, wówczas można zastosować sposoby oraz środki wykazane w załączniku 5 do Standardów produkcji rolniczej Demeter.

Zabronione są syntetyczne środki ochrony roślin do zwalczania szkodników, chorób grzybowych, wirusowych i innych (włączając zastosowania profilaktyczne), chwastów, a także regulatory wzrostu.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl