Cechy szczególne

Rolnictwo biodynamiczne stanowi wyraz twórczego spotkania rodzaju ludzkiego ze światem przyrody.

Metoda biodynamiczna w dużej mierze polega na kształtowaniu zależności życiowych. Praca człowieka wykonywana z troską o żyzność gleby, o nasiona i materiał rozmnożeniowy, o rośliny i zwierzęta, prowadzona w harmonii z warunkami lokalnymi, pozwala przekształcić gospodarstwo w żywy organizm.

Wszystkie środki i działania stosowane w gospodarstwie biodynamicznym podlegają ocenie wg zasad holistycznych.Ważne jest nie tylko zrównoważenie materialnych potrzeb danego systemu, lecz także zrównoważenie ubytku sił życiowych. Ogromne znaczenie ma świadome przywiązywanie wagi do szczegółów związanych z produkcją, przechowywaniem i stosowaniem preparatów biodynamicznych.

Ważną rolę odgrywa również termin zabiegów, wpływających na procesy życiowe.Chodzi tu w szczególności o świadome i regularne stosowanie preparatów biodynamicznych, z uwzględnieniem rytmów kosmicznych, zarówno w uprawie roślin, jak w chowie zwierząt.

Szczególne filary rolnictwa biodynamicznego, wykraczające poza doświadczenie praktyczne i naukowe, stanowią treści zaczerpnięte z „Kursu rolniczego” Rudolfa Steinera, który miał miejsce w roku 1924, a także duchowa aura antropozofii, towarzysząca temu kursowi.

Produkcja rolnicza jest prowadzona w taki sposób, aby jej wydajność oraz zdrowotność roślin i zwierząt opierała się na organizacji gospodarstwa jako organizmu, w którym środki produkcji rolnej są wytwarzane na miejscu.

Rolnik biodynamiczny zawdzięcza znaczną część swojej egzystencji, wspólnej, nadrzędnej idei, a zarazem każda lokalna działalność, nawet ta niezauważana, przyczynia się do sukcesu społeczności. Dlatego stara się pogłębiać i wzmacniać zaufanie konsumentów do metody biodynamicznej i produktów Demeter.

Właściwe gospodarowanie, dostosowane do warunków lokalnych, czyni zadość potrzebom roślin i gleby, zwierząt i ludzi.

Chów bydła, umożliwiający pozyskanie obornika, był i jest nadal podstawą produkcji na gruntach ornych.Chów zwierząt wymaga wytwarzania pasz, natomiast chów bydła wymaga stosowania pasz objętościowych, co w dużym stopniu określa płodozmian w gospodarstwie.

Powierzchnie różnorodności biologicznej (np. żywopłoty, kępy drzew, ugory, cieki wodne, stawy) stanowią 10% całkowitej powierzchni gospodarstwa.  

Zastosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych lub ich produktów jest zabronione.

Nie dopuszcza się również produktów nanotechnologii
(
cząsteczki mniejsze niż 100 nanometrów).

Odpowiedzialność społeczna, obejmująca poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka jest podstawową zasadą standardów Demeter.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl