Certyfikacja

W celu rozpoczęcia procesu certyfikacji należy skontaktować się z Demeter-Polska. Następnie należy pobrać kwestionariusz „Ankieta dla rolników i przetwórców zainteresowanych przestawianiem na metodę biodynamiczną” (Questionnaire for producers interested to convert to Demeter).

https://www.demeter.net/sites/default/files/users/anette.jorry%40demeter.de/Fragebogen-Erz_e_0.doc

Dokument ten należy wypełnić w języku angielskim i przesłać go pocztą elektroniczną do Międzynarodowego Biura Certyfikacji Demeter International e.V.

Po jego przejrzeniu i zaakceptowaniu podpisywana jest umowa pomiędzy zainteresowanym podmiotem a Demeter International. Od tego czasu należy dokumentować wszystkie zastosowania preparatów biodynamicznych.

Jeśli podmiot zainteresowany certyfikacją nie jest jeszcze członkiem Demeter-Polska powinien niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o członkostwo w tej organizacji.

Prowadzący gospodarstwo powinien mieć ukończony kurs wprowadzającym do rolnictwa biodynamicznego.

Kontrola Demeter odbywa się corocznie i jest przeprowadzana przez niezależnego, inspektora Demeter z akredytowanej jednostki certyfikującej (w Polsce są to: AGRO BIO TEST Sp. z o.o. (www.agrobiotest.pl) lub BIOEKSPERT Sp. z o.o. (www.bioekspert.waw.pl). W celu zawarcia umowy o kontrolę i ustalenia terminu inspekcji, której koszty pokrywa podmiot zainteresowany certyfikacją należy się skontaktować z wybraną jednostką certyfikującą

Inspekcję gospodarstwa przeprowadza inspektor zatwierdzony przez właściwą organizację Demeter. Szczególny nacisk jest położony na sprawdzenie stosowania preparatów biodynamicznych. Sprawdzane są zapisy działań gospodarskich oraz rejestry produkcji.

Księga chowu zwierząt musi zawierać zapisy odnośnie zakupu i sprzedaży zwierząt, sprowadzonych pasz oraz użytych środków weterynaryjnych.

Należy prowadzić zapisy dotyczące sprzedanej produkcji rolnej (rodzaj, ilość, kupujący, a w przypadku konsumentów końcowych – dzienna wielkość sprzedaży).

Częścią procesu certyfikacji jest protokół z kontroli gospodarstwa, który jednostka certyfikująca przekazuje do Demeter International, gdzie podlega końcowej ocenie, od której zależy decyzja o udzieleniu certyfikatu.

Certyfikacja „Demeter” jest przyznawana gospodarstwu na okres jednego roku, o ile było ono prowadzone zgodnie ze Standardami produkcji rolniczej Demeter, co potwierdziła zatwierdzona jednostka certyfikująca oraz Demeter International.

Po uzyskaniu certyfikatu gospodarstwo posiada prawo znakowania swoich produktów znakiem towarowym Demeter (lub „w okresie przestawiania na Demeter”), zgodnie ze statusem certyfikacji.

Opłata licencyjna za korzystanie ze znaku Demeter wg cennika Demeter International – 2% od obrotu produktami ze znakiem Demeter, przetwórcy – 2% zysku uzyskanego ze sprzedaży produktów Demeter.

Prowadzący gospodarstwo corocznie wnioskuje o ponowną certyfikację.

Doroczna pełnozakresowa inspekcja obejmująca kontrolę zgodności z wymogami rolnictwa ekologicznego oraz pełnozakresowa inspekcja obejmująca kontrolę przestrzegania Standardów produkcji rolniczej Demeterwarunkują kontynuację procesu certyfikacji.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl