Warzywnictwo

W intensywnym warzywnictwie na tych samych powierzchniach, szybko po sobie, uprawiane są różne rośliny, dlatego niezbędna jest szczególna troska o glebę. Jeżeli nie ma możliwości utrzymywania zwierząt, wskazana jest współpraca w zakresie wymiany pasz i/lub nawozów z innym gospodarstwem biodynamicznym posiadającym bydło. Szczególną uwagę należy zwrócić na szczepienie nawozu biodynamicznymi preparatami kompostowymi.

W celu urozmaicenia płodozmianu wprowadza się uprawę roślin należących do rodzin botanicznych rzadziej uprawianych (np. facelia lub gryka) w postaci międzyplonów. W płodozmianie zawsze powinny znajdować się rośliny motylkowate (bobowate) lub inne rośliny sprzyjające zwiększaniu żyzności gleby i występowaniu pożytecznych owadów.

Intensywne zabiegi uprawowe i wysoka aktywność biologiczna gleb uprawianych metodą biodynamiczną sprawiają, że zachodzi w nich intensywna przemiana składników pokarmowych. Z tego względu szczególną uwagę zwraca się na zwiększanie zasobów próchnicy

Nie wolno pozostawiać gleby bez okrywy roślinnej przez cały rok. Dozwolone jest ściółkowanie gleby. Ze względu na ekologiczne konsekwencje całkowitego wytępienia chwastów oraz techniczne trudności przy opryskiwaniu preparatami biodynamicznymi używanie przemysłowych materiałów do ściółkowania (papier lub folie do ściółkowania) jest ograniczone do gleb silnie zachwaszczonych.

Podstawą nawożenia jest dobrze rozłożony obornik, pochodzący z własnego stada zwierząt przeżuwających, zaszczepiony preparatami biodynamicznymi. Obornik spoza gospodarstwa nie może zawierać pozostałości środków niedozwolonych w rolnictwie biodynamicznym oraz nie może pochodzić z intensywnej produkcji zwierzęcej.

Podłoża ogrodnicze i substraty powinny być wytwarzane poprzez łączenie materiałów z własnego gospodarstwa. Co najmniej 25% objętości materiałów wyjściowych powinien stanowić kompost zaszczepiony preparatami biodynamicznymi, wytworzony z materiałów pochodzenia roślinnego lub obornika.

Materiał roślinny przeznaczony do kompostowania, jak również gotowy kompost wyprodukowany z kory, liści, wiórów drzewnych itd., pochodzących z terenów komunalnych, może być zastosowany pod warunkiem, że badania na obecność pozostałości środków ochrony roślin i metali ciężkich wykażą brak zagrożeń.

Nawozy, płodozmian oraz metody uprawy stosuje się w taki sposób, by zminimalizować wymywanie azotu do wód gruntowych i nadmierne nagromadzenie azotanów w warzywach.

Torf dozwolony jest tylko jako składnik podłoży rozmnożeniowych oraz podłoży wazonowych. Udział torfu utrzymuje się na możliwie najniższym poziomie (poniżej 75%). Stosowanie syntetycznych środków poprawiających właściwości gleby jest zabronione.

Bezglebowa uprawa roślin (hydroponika, cienkowarstwowe kultury przepływowe itp.), uprawa roślin na wełnie mineralnej oraz uprawa w pojemnikach są zabronione. Niedozwolona jest również uprawa na cienkiej warstwie podłoża (z wyjątkiem rzeżuchy oraz kiełków sprzedawanych razem z podłożem).

Podłoża ogrodnicze można sterylizować przez parowanie. W szklarniach nie wolno wykonywać płytkiego parowania ani traktować podłoża wysoką temperaturą. Sterylizacja gleby parą na polu jest zabroniona.

Po sterylizacji glebę szczepi się biodynamicznymi preparatami kompostowymi, wyciągiem z kompostu, preparatem krowieńca lub preparatem z łajniaków, aby mogły ją zasiedlić odpowiednie mikroorganizmy. 

Uprawy pod włókniną, w szczególności pod folią, ogranicza się do minimum. Najczęściej stosuje się materiały perforowane nadające się do wielokrotnego użytku.

Decydujące znaczenie w regulowaniu zachwaszczenia ma płodozmian oraz sposób uprawy roli i roślin. Zazwyczaj stosuje się metody mechaniczne. Zabiegi termiczne przeprowadza się w ostateczności.

Minimalizuje się zużycie energii do ogrzewania roślin uprawianych w szklarniach i tunelach foliowych stosując techniki energooszczędne (np. ogrzewanie podłogowe lub wegetacyjne).

Wysoką jakość warzyw wyprodukowanych metodą biodynamiczną utrzymuje się poprzez staranny zbiór i przygotowanie do sprzedaży oraz właściwe techniki przechowalnicze.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl